නිලතල දරන්නන්

සජිත් ප්‍රේමදාස
සජිත් ප්‍රේමදාස

නායක

සරත් ෆොන්සේකා
සරත් ෆොන්සේකා

සභාපති

රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර
රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර

මහලේකම්

තිස්ස අත්තනායක
තිස්ස අත්තනායක

ජාතික සංවිධායක

හර්ෂ ද සිල්වා
හර්ෂ ද සිල්වා

භාණ්ඩාගාරික

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල

ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සභාපති

කබීර් හෂීම්
කබීර් හෂීම්

ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සභාපති

ඉම්තියාස් බාකිර් මාකර්
ඉම්තියාස් බාකිර් මාකර්

ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සභාපති

රාජිත සේනාරත්න
රාජිත සේනාරත්න

ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සභාපති

රවීන්ද්‍ර සමරවීර
රවීන්ද්‍ර සමරවීර

ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සභාපති

තලතා අතුකෝරල
තලතා අතුකෝරල

උප සභාපති

ගයන්ත කරුණාතිලක
ගයන්ත කරුණාතිලක

උප සභාපති

දිලිප් වෙදආරච්චි
දිලිප් වෙදආරච්චි

උප සභාපති

ඒ.එච්.එම්. හලීම්
ඒ.එච්.එම්. හලීම්

උප සභාපති

චන්ද්‍රාණී බණ්ඩාර
චන්ද්‍රාණී බණ්ඩාර

උප සභාපති

පී.හැරිසන්
පී.හැරිසන්

උප සභාපති

සුජිව සේනසිංහ
සුජිව සේනසිංහ

උප සභාපති

ජේ.සී අලවතුවල
ජේ.සී අලවතුවල

උප සභාපති

නලින් බණ්ඩාර ජයමහ
නලින් බණ්ඩාර ජයමහ

මෙහෙයුම් ප්‍රධානී

ඉරාන් වික්‍රමරත්න
ඉරාන් වික්‍රමරත්න

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ලේකම්

නිරෝෂන් ප්‍රියන්ත පෙරේරා
නිරෝෂන් ප්‍රියන්ත පෙරේරා

ජාත්‍යන්තර කටයුතු ලේකම්

ෆර්මාන් කාසිම්
ෆර්මාන් කාසිම්

නීති ලේකම්

අශෝක් අබේසිංහ
අශෝක් අබේසිංහ

නියෝජ්‍ය ලේකම්

රෝහිණි කුමාරි විජේරත්න කවිරත්න
රෝහිණි කුමාරි විජේරත්න කවිරත්න

නියෝජ්‍ය ලේකම්

වඩිවේල් සුරේෂ්
වඩිවේල් සුරේෂ්

නියෝජ්‍ය ලේකම්

පී. උමාචන්ද්‍රා
පී. උමාචන්ද්‍රා

නියෝජ්‍ය ලේකම්

තුෂාර ඉදුනිල් අමරසේන
තුෂාර ඉදුනිල් අමරසේන

නියෝජ්‍ය ලේකම්

බුද්ධික පතිරණ
බුද්ධික පතිරණ

නියෝජ්‍ය ජාතික සංවිධායක

අජිත් මානප්පෙරුම
අජිත් මානප්පෙරුම

නියෝජ්‍ය ජාතික සංවිධායක

රංජිත් අලුවිහාරේ
රංජිත් අලුවිහාරේ

නියෝජ්‍ය ජාතික සංවිධායක

අජිත් පී පෙරේරා
අජිත් පී පෙරේරා

ප්‍රධාන විධායක