පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු

සජිත් ප්‍රේමදාස
සජිත් ප්‍රේමදාස

විපක්ෂ නායක

සරත් ෆොන්සේකා
සරත් ෆොන්සේකා

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර
රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

තිස්ස අත්තනායක
තිස්ස අත්තනායක

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

හර්ෂ ද සිල්වා
හර්ෂ ද සිල්වා

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

කබීර් හෂීම්
කබීර් හෂීම්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

ඉම්තියාස් බාකීර් මාකාර්
ඉම්තියාස් බාකීර් මාකාර්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

රාජිත සේනාරත්න
රාජිත සේනාරත්න

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

තලතා අතුකෝරල
තලතා අතුකෝරල

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

ගයන්ත කරුණාතිලක
ගයන්ත කරුණාතිලක

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

දිලිප් වෙදආරච්චි
දිලිප් වෙදආරච්චි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

ඒ.එච්.එම් හලීම්
ඒ.එච්.එම් හලීම්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

ඉරාන් වික්‍රමරත්ත
ඉරාන් වික්‍රමරත්ත

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

නිරෝෂන් පෙරේරා
නිරෝෂන් පෙරේරා

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

අශෝක් අබේසිංහ
අශෝක් අබේසිංහ

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

නලීන් බණ්ඩාර
නලීන් බණ්ඩාර

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

රෝහිණි කවිරත්න
රෝහිණි කවිරත්න

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

වඩිවේල් සුරේෂ්
වඩිවේල් සුරේෂ්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

බුද්ධික පතිරණ
බුද්ධික පතිරණ

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

ජේ.සී අලවතුවල
ජේ.සී අලවතුවල

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

හේෂා විතානගේ
හේෂා විතානගේ

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

සුජිත් සංජය පෙරේරා
සුජිත් සංජය පෙරේරා

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

හර්ෂණ රාජකරුණා
හර්ෂණ රාජකරුණා

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

හෙක්ටර් අප්පුහාමි
හෙක්ටර් අප්පුහාමි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

එස්.එම් මරික්කාර්
එස්.එම් මරික්කාර්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

කාවින්ද ජයවර්ධන
කාවින්ද ජයවර්ධන

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

රෝහණ බණ්ඩාර
රෝහණ බණ්ඩාර

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

තුෂාර ඉදුනිල්
තුෂාර ඉදුනිල්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

මයන්ත දිසානායක
මයන්ත දිසානායක

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

වරුණ ප්‍රියන්ත ලියනගේ
වරුණ ප්‍රියන්ත ලියනගේ

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

චමින්ද විජේසිරි
චමින්ද විජේසිරි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

කින්ස් නෙල්සන්
කින්ස් නෙල්සන්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

මුජිබර් රහුමාන්
මුජිබර් රහුමාන්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

ඉම්රාන් මහරූෆ්
ඉම්රාන් මහරූෆ්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

එච්.එම් ධර්මසේන විජේසිංහ
එච්.එම් ධර්මසේන විජේසිංහ

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

අජිත් මාන්නප්පෙරුම
අජිත් මාන්නප්පෙරුම

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී